Category: Museum
Principal Architect: Meng Yan

Project General Manager: Zhang Haijun
Project Manager: Liao Mengjun
Project Architect: Yue Ran (Architecture ) | Zhang Xuejuan ( Lanscape)
Team: Matt Eshleman, Zhu Hongrui, Sun Yanhua, Yuen Chi Wai, Yuan Ruizhe, Wen Ting, Yu Shiyao, Sun Pengcheng, Ni Ruoning, Ji Hengwei (Architecture ) | Li Guanda, Gao Yufeng, Jin Xin, Ma Xiying, Pu Jinyan ( Lanscape) | Deng Tingfang, He Jiamin (Interior) | Lin lingyu, Lin Siyao, Wei Tianqi, Wan Yuqing, Lin Shuyi, Liu Jiaji, Gao qingyue (Internship)

 

Client: China Merchants Real Estate Co. Ltd.
Location: Shekou, Shenzhen
Design: 2020-
Construction: 2021-
Site Area: 2425 m²
Floor Area: 6500 m²
Lanscape Area: 13,733m²

Collaborators:
(LDI) Structure/ MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing): Huasen Architectual and Engineering Design
Interior Construction: You Gaoya Decoration and Construction Industrial co., Ltd.
Landscape Construction: Shenzhen Origin-End Anchoring Landscape Design
Curtain Wall: Pag Facade Systems Co., Ltd.
Lighting Design: Handu Design Consultant (Shenzhen) Co., Ltd. 
Logo Design: Huangyang Design
Exhibition Design: Media Scenography Group

Photographers: TAL